Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới
 I. Chánh Văn phòng:
1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 tỉnh Ninh Thuận (Sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và trước pháp luật vê toàn bộ hoạt động của Văn phòng Điêu phôi nông thôn mới tỉnh.
2. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, bộ máy và nhân sự của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; điều phối hoạt động của các thành viên từ các cơ quan, đơn vị cử làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; chỉ đạo quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
3. Chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh giúp Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh về chương trình nông thôn mới và xây dựng kế hoạch công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
4. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung cần cụ thể hóa trong các cơ chế, chính sách đã ban hành của Trung ương và những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương để thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.
5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra và giám sát các địa phương theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
6. Phân công, giao nhiệm vụ công tác cho công chức (chuyên trách và kiêm nhiệm) và lao động họp đồng thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
7. Phụ trách công tác hợp tác quốc tế (nếu có) phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao.

II. Phó Chánh Văn phòng chuyên trách: 
1. Giúp việc Chánh Văn phòng; thay mặt Chánh Văn phòng chủ trì và triển khai các hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh khi Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật vê nhiệm vụ được giao.
2. Phụ trách công tác theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ngành và tình hình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương.
3. Phụ trách công tác xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chương trình.
4. Chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo, các báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo và Chánh văn phòng phân công.

III. Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm:
1. Giúp việc Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
2. Phụ trách công tác: tuyên truyền, vận động và thi đua - khen thưởng về chương trình xây dựng nông thôn mới.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 2110
  • Tất cả: 68135
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com