Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận
Triển khai thực hiện Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc.
Sau 01 năm hoạt động, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2265/QĐ-BCĐ ngày 11/10/2011 thay thế mô hình tổ giúp việc. Nhân sự văn phòng gốm 01 Chánh văn phòng, 01 phó Chánh văn phòng, 07 cán bộ bán chuyên trách và 01 cán bộ chuyên trách, 04 hợp đồng lao động (năm 2012 giao 02 chỉ tiêu và năm 2013 giao bổ sung thêm 02 chỉ tiêu).
Thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ thướng Chính phủ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được tổ chức lại theo Quyết định số 1345/QĐ-BCĐ ngày 17/06/2015. Trong quá trình hoạt động, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành Quyết định số 2852/QĐ-BCĐ ngày 11/12/2015 sửa đổi bổ sung Quyết định số 1345/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2015 điều chuyển một số công chức chuyên trách sang kiêm nhiệm.
Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Thuận.
Trên cơ sở đó, VPĐP NTM tỉnh tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cụ thể như sau:
I. Vị trí, chức năng:
1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng;  được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở làm việc đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn, địa chỉ số 163 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Đt: 0259.3522063,      fax: 0259.3828570

- Email: vpdpninhthuan@gmail.com

  - Tên website: nongthonmoi.ninhthuan.govn.vn

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Xây dựng  kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình; 
2. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;
3. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá  tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;
4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;
5. Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh;
6. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của của Trưởng Ban chỉ đạo;
7. Tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới;
8. Lập nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện;
9. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo tỉnh; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối theo quy định của pháp luật;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. Tổ chức, nhân sự Văn phòng Điều phối:
1. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới: gồm có Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.
a) Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (gọi tắt là Chánh Văn phòng) do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách lĩnh vực nông thôn mới kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị cử làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
b) Phó Chánh văn phòng chuyên trách: giúp việc Chánh văn phòng; thay mặt Chánh văn phòng chủ trì và triển khai các hoạt động của Văn phòng điều phối tỉnh khi Chánh văn phòng đi vắng hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
c) Phó Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, giúp việc Chánh văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Nhân sự Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, gồm:
a) Công chức chuyên trách: bố trí 03 công chức thuộc Chi cục Phát triển nông thôn trong tổng biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chi cục.
b) Viên chức: tuyển dụng 04 viên chức biên chế theo quy định của pháp luật

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1  Đặng Kim Cương
 Phó Giám đốc

Sở NN&PTNT-Chánh Văn Phòng

 3823422
  0913.198.048

2

Nguyễn Đình Trưng

CC chuyên trách

3522063

 

0942.067.572

3

Nguyễn Ngọc Sơn

CC chuyên trách

3522063

 

0972.282.582

4

Huỳnh Vũ Thùy Nhi

CC chuyên trách

3522063

 

0989.991.865

5

Phan Thanh Việt

Viên chức

3522063

 

0828.748.635

6

Năng Thị Kim Thùy

Viên chức

3522063

 

0911.690.464

7

Trần Thị Hương Thơm

Viên chức

3522063

 

0907.037.997

8

Lê Trần Minh Thư

Viên chức

3522063

 

0359.273.926

c) Công chức kiêm nhiệm: gồm các công chức của các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Tuyên truyền, Nội vụ, Tư Pháp

 Ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Trưởng phòng Khoa giáo- văn xã, Sở Kế hoạch và đầu tư.
- Ông Đỗ Quốc Huy, chuyên viên Phòng Tài chính Đầu tư, Sở tài chính.
- Bà Dương Hải Âu, Phó Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Sở xây dựng.
- Ông Đỗ Minh Khoa, chuyên viên Phòng quản lý- kết cấu hạ tầng, Sở giao thông vận tải.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, chuyên viên Phòng bảo trợ xã hội, Sở lao động- Thương binh và xã hội.
- Ông Trần Nguyên Vũ, chuyên viên Phòng kế hoạch- tài chính, Sở công thương.
- Ông Nguyễn Thái Quang, Phó trưởng phòng kế hoạch- tài chính. Sở giáo dục và đào tạo.
- Ông Trần Quang Trung, chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y, Sở y tế.
- Bà Kiều Thị Mai Trinh, Chuyên viên Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở văn hóa- Thể thao và du lịch.
- Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng đánh giá tác động môi trường, Sở tài nguyên và môi trường.
- Bà Quảng Thị An Vy, Phó trưởng phòng Bưu chính- viễn thông, Sở Thông tin và truyền thông,
- Ông Trịnh Lâm Hải, Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở nội vụ.
- Bà Trần Thị Ngọc Phương, chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở tư pháp.
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 825
  • Tất cả: 83482
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com